Již 13 let repasované notebooky, počítače a monitory za nejlepší ceny!!!

Obchodní podmínky

1. OBECNÉ USTANOVENÍ

 

1.1 PŮSOBNOST

Obchodní podmínky definují základní práva a povinnosti v obchodním styku mezi kupujícím

a firmou PCkomplet s.r.o.,

číslo účtu: SLSP a.s. 0452075353/0900

provoz: Hlavní 325, 086 41 Raslavice,

zapsána na Okresním Soudem v Prešově Odíl: Sro Vložka číslo: 18248/P

 

sídlo: Kopčákova 3,086 41 Raslavice, IČO 36730815, DIČ SK2022314294 (dále jen prodávající).

 

Dohlížející orgán

Inspektorát SOI pro  Prešovský kraj

Konstantinova 6, 080 01 Prešov 1

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č .: 051/7721 597

fax č .: 051/7721 596

e-mail: pr@soi.sk

 

1.2 DEFINICE KUPUJÍCÍHO

Maloobchod - kupujícím se může stát každá fyzická nebo právnická osoba

Velkoobchod - kupujícím se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (podnikatel) registrovaná na obchodním rejstříku, která se při prvním odběru prokáže výpisem z OR nebo ŽL a jejímž předmětem podnikání je nákup a prodej výpočetní techniky

 

 

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 

2.1 ZPŮSOB OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

 

K objednávání zboží může kupující využít jeden z následujících způsobů:

 

- on-line výběrem požadovaného zboží na www.NotebookLevny.cz

 

- elektronickou poštou obchod@pc-komplet.sk

 

- písemně fax na adresu provozu firmy.

 

 

 

2.2 NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

 

Pro závazné potvrzení objednávaného zboží musí objednávka obsahovat následující náležitosti:

 

typ, specifikace zboží a počet kusů dle aktuálního ceníku

 

obchodní jméno kupujícího, včetně IČ případně DIČ (firmy a společnosti)

 

příjmení a jméno (fyzické osoby)

 

kompletní adresa (ulice, číslo, město, PSČ)

 

způsob dopravy resp. převzetí zboží

 

kontaktní telefon, e-mail (pro případné upřesnění objednávky)

 

 

 

2.3 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Po přijetí objednávky prodávající potvrdí aktuální dostupnost typu a množství objednávaného zboží,

 

případně možnosti požadovaného rozšíření.

 

Při osobním odběru je zboží možné rezervovat do 24 hodin, po předložení zálohy 1 týden.

 

Objednávka zboží je závazná až po vzájemném odsouhlasení kupujícím a prodejcem.

 

 

 

2.4 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Nezávaznou nebo prodejcem nepotvrzenou objednávku lze zrušit bez jakýchkoliv storno poplatků.

 

Při zrušení závazné, vzájemně potvrzené objednávky je prodejce oprávněn účtovat storno poplatek ve výši max. 10% z ceny objednaného zboží.

 

Prodávající má právo zrušit závaznou objednávku, pokud cena zboží nebyla uhrazena řádně a včas dohodnutým způsobem,

 

resp. pokud si kupující nepřevezme zboží do dne rezervace.

 

Záloha uhrazena za účelem rezervace zboží je po zrušení objednávky samostatně nevratná.

 

V případě nedostupnosti objednaného zboží je prodávající povinen vrátit celou výšku zálohové platby na účet kupujícího.

 

Vrácení zboží při zásilkovém prodeji je popsáno v bodě 4.4.

 

 

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1 CENA ZBOŽÍ

 

Cena zboží se řídí aktuální nabídkou zveřejněnou na www.pckomplet.sk platnou v době potvrzení objednávky.

 

Velkoobchodní ceny se zobrazí automaticky po přihlášení registrovaného dealera.

 

Prodávající může dohodnout s kupujícím osobité cenové a platební podmínky především při množstevních odběrech.

 

 

 

3.2 FORMA PLATBY

 

- v hotovosti - osobně při převzetí zboží

 

- dobírkou - platba kurýrovi při převzetí zboží

 

- proforma fakturou - předem na základě závazné objednávky, proforma faktura se považuje za uhrazenou, pokud byla v den splatnosti připsána na účet prodávajícího

 

- jinak předem dohodnutým způsobem

 

 

 

3.3 PRODEJ NA SPLÁTKY

 

Prodávající umožňuje prodej zboží i na splátky prostřednicvím smluvních společností.

 

Podmínky prodeje zboží na splátky může kupující obdržet na požádání, resp. jsou dostupné na Internetových stránkách jednotlivých společností.

 

 

 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

4.1 ZPŮSOB PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

- osobně - v provozovnách prodávajícího

 

- přepravní (kurýrní) společností - dopravní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých společností.

 

Při zasílání zboží hradí náklady na přepravu kupující, pokud není uvedeno jinak.

 

 

 

4.2 DODACÍ LHŮTA

 

Aktuálně dostupný zboží přebíráno osobně je možné převzít ihned po zaplacení hodnoty zboží.

 

V případě rozšíření nebo změny konfigurace je zboží připraveno k odběru po době nutné pro provedení požadovaných úprav a otestování.

 

Při odběru zboží přepravní (kurýrní) společností kupující obdrží naskladněno zboží do 24 - 48 hodin od potvrzení objednávky.

 

 

 

4.3 ODBRŽENÍ ZBOŽÍ

 

Při osobním převzetí zboží kupující obdrží doklad o nabytí zboží (fakturu a příjmový pokladní doklad) k převzetí zboží.

 

V případě zaslání zboží přepravní společností bude faktura zaslána spolu se zbožím.

 

Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí kupujícím při osobním odběru, resp. okamžik jeho odběru dopravní společností.

 

Jakékoliv nedostatky nebo neúplnost dokumentů je kupující povinen oznámit ihned při přebírání zboží, jinak se považuje zboží za řádně dodané.

 

 

 

Při objednávce zboží na dobírku kupující uhradí plnou cenu zboží kurýrovi při převzetí zboží.

 

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení.

 

 

 

4.4 VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Soukromá osoba má v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele § 12 možnost odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží při zásilkovém prodeji.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, pokud zboží bylo zakoupeno osobně v prodejním místě společnosti.

 

Písemně prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, čísla účtu a přesné adresy pro finanční vypořádání

 

musí být prodávajícímu doručeno v uvedené lhůtě.

 

Při vrácení zboží musí být zboží nepoužité, v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.).

 

Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako pojištěnou zásilku kurýrem,

 

nebo poštou I. třídou (ne na dobírku) spolu s dokladem o koupi.

 

V případě splnění uvedených podmínek prodejce vrátí cenu zboží převodem na účet kupujícího nejpozději do 15 dnů od doručení zboží.

 

 

 

Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy zejména v následujících případech:

 

- pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit (servis, přeprava apod.)

 

- pokud jde o prodej počítačových programů, které spotřebitel rozbalil nebo potvrdil instalaci (aktivaci)

 

- pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele (specifická konfigurace)

 

 

 

V případě nesplnění výše uvedených podmínek je prodejce oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny zboží.

 

 

 

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

Prodejce má výhradní právo tyto obchodní podmínky doplňovat a měnit pouze po vzájemném odsouhlasení kupujícím.

 

Podmínky uplatnění záruky se řídí reklamačním řádem.

 

Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku

 

a obecně závaznými a právními předpisy v České republice.

 

Kupující převzetím zboží od prodávajícího přijímá a souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami.